Skara stiftshistoriska sällskap höll årsmöte i Husaby

28 maj, 2022
Robin Gullbrandsson inför tornvandring med en grupp deltagare.

Sällskapets årsmöte i Husaby den 7 maj bjöd på många fina upplevelser. Det blev en välbesökt dag som berikade deltagarna med visning av kyrkans klenoder och gav antikvariska kunskaper om torn och gravar. Dagen avslutades med en djupdykning i Paul Nilssons stora produktion.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar och presentation av sällskapets nya böcker genomfördes även visningar och föredrag i kyrkan. Ordförande i Götene kyrkoråd Kjell Gustafsson gav en introduktion till kyrkans historia och visade för dagen återbördade klenoder som Olofs Skötkonungs mynt från 995, en signetring från medeltiden och ett diplom från franske kejsaren Napoleon III för utlåningen av kyrkans biskopsstol till en utställning i Paris.

I:e antikvarie Robin Gullbrandson berättade om tornens världsliga betydelse och genomförde tornvandringar med flera grupper under dagen. Arkeolog Anna Nyqvist Thorsson föreläste om de äldsta gravarna i Husaby och ställde frågan vad det var som gjorde att vissa i eliten valde liljestenar som gravstenar medan andra valde gavelhällar med ett helt annat formspråk. Hon konstaterade att eliten inte var homogen utan kunde indelas i två sociala grupper, där den ena utgjorde en gammal aristokrati som blickade bakåt och plockade upp ett äldre bildspråk, medan den andra gruppen blickade framåt. Det kan också förklaras med samhällsutvecklingen där kyrkan och kungamakten kopplade greppet över de gamla ätterna, som då kan ha känt ett behov av att sätta klackarna i backen och göra stora gravmonument som visade på deras betydelse.

Deltagarna fick också glädjen att upptäcka Paul Nilssons enormt stora produktion, fint presenterad genom Ingemar Magnussons föredrag och avslutande sångprogram tillsammans med organist Helena Ambertson.

Theutenberg ny hedersledamot

Sedan tidigare har Skara stiftshistoriska sällskap sex hedersledamöter som på olika sätt har fört den stiftshistoriska forskningen framåt och bidragit till sällskapets bokutgivning. På årsmötet beslutades att utse professor emeritus Bo Theutenberg till ny hedersledamot i sällskapet. Theutenberg är född i Trollhättan, svensk jurist, professor emeritus i folkrätt och tidigare diplomat. Han är också en av sällskapets mest produktiva författare. Hans intresse för genealogisk forskning har resulterat i flera volymer på sällskapets förlag.

- Bo Theutenberg är ett naturligt val då man ser på den stora mängd av böcker och artiklar som han har försett sällskapet med genom åren. Han har också varit sällskapet behjälplig med internationella kontakter exempelvis med Vatikanbiblioteket och nuntiaturer (påvliga ambassader). Sällskapet gläds över att få innesluta Bo Theutenberg bland hedersledamöterna, säger ordförande Johnny Hagberg.

Styrelsen omvaldes i sin helhet. Ett varmt tack framfördes till ordförande Johnny Hagberg för ännu ett framgångsrikt år med stor bokutgivning. Medlemsantalet i sällskapet ligger stadigt runt 1000 personer, varav 470 har löst ständigt medlemskap. Under året har sällskapet givit ut fem böcker, däribland en på engelska och en på estniska.

Stöd till Gammelsvenskby i Ukraina

Sällskapet har tidigare på olika sätt uppmärksammat svenskarna som på 1700-talet deporterades från Baltikum till Ukraina. Gammelsvenskby är beläget nordost om Cherson och befinner sig just nu inom ryskockuperat område. Sällskapet skänker 10 000,- till humanitär hjälp till byn.

På årsmötet hade deltagarna möjlighet att lämna bidrag till byggandet av De la Gardie-orgeln i Varnhem, exempelvis genom att köpa orgelpipor.

Sällskapet vill tacka medlemmar, medverkande och inte minst Husaby församling och Husaby hembygdsförening som med stor generositet och värme inbjöd sällskapet till detta årsmöte - tredje gången gillt efter pandemiåren. Dagen i Husaby tonade ut till Paul Nilssons Hymn till Västergötland, denna pampiga och vackra sång som fyller varje västgöte med glädje och tacksamhet.

Anna Nyqvist Thorsson vid stenkorshällarna vid Husaby kyrka.

Nyhetskategorier

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram