Bo Theutenberg - Hedersledamot i Skara stiftshistoriska sällskap

Vid årsmötet den 7 maj i Husaby utsågs professor emeritus och f. ambassadören Bo Theutenberg till ny hedersledamot i Skara stiftshistoriska sällskap. Det är ett naturligt val då man ser på den stora mängd av böcker och artiklar som han har försett sällskapet med genom åren.

Allt började med en genealogisk artikel i jubileumsboken Heliga Birgitta och Västergötland 2003. Samma år utgavs Från den Heliga graven till Västergötland – en berättelse om korsriddarna i Forshem och Västra Tunhem, samma år Doktor Johannes Copp von Raumenthal – Ett livsöde i reformationens spår. 2006 utkom i två upplagor Folkungar och korsriddare och 2008 storverket Mellan liljan och sjöbladet I: I, del I: II 2009 och del 2: I 2017. Den senare delen med undertiteln: Om goter, geater, hunner och Göta rike. De flesta böckerna är slutsålda förutom den senast utgivna som trycktes i en större upplaga. Till bokutgivningar kommer också artiklar i antologier som sällskapet utgivit. Det är en mäktig och grundlärd forskning som har presenterats med utgångspunkt från Västergötlands historia.

Bo Theutenberg har också varit sällskapet behjälplig med internationella kontakter exempelvis med Vatikanbiblioteket och nuntiaturer (påvliga ambassader). I den påvliga  Heliga graven av Jerusalems Stormagistrat satt han som ende skandinaviske representant mellan åren 2012-2020

Foto från samtal med Sekreta Arkivets chef ärkebiskop Sergio Pegano i Rom 2009. Pegano i mitten omgiven av sällskapets ordförande Johnny Hagberg och Bo Theutenberg.

Theutenberg är född i Trollhättan 1942 och fyllde den 14 maj i år 80 år. Han avlade juris doktorsgraden den 31 maj 1972 vid Stockholms universitet och blir därför - 50 år efter disputationen - promoverad till jubeldoktor i september i år. Han blev attaché i UD 1966 med tjänstgöring hemma i UD samt i Bagdad, New York och Moskva och var UD:s Folkrättsakkunnige och ambassadör 1976-1987. År 2020 avslutade han sitt stora memoarverk från sin tjänstgöring i UD och Försvaret med titeln Dagbok från UD i fem volymer. Han blev fänrik i Flygvapnets reserv 1965 och major 1986 samt var också ÖB:s rådgivare i folkrätt på Försvarsstaben 1976-1988 bl. a under ubåtskriserna på 1980- talet. 

Sällskapet gläds över att få innesluta Theutenberg bland Hedersledamöterna.

Skara stiftshistoriska sällskap höll årsmöte i Husaby

Robin Gullbrandsson inför tornvandring med en grupp deltagare.

Sällskapets årsmöte i Husaby den 7 maj bjöd på många fina upplevelser. Det blev en välbesökt dag som berikade deltagarna med visning av kyrkans klenoder och gav antikvariska kunskaper om torn och gravar. Dagen avslutades med en djupdykning i Paul Nilssons stora produktion.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar och presentation av sällskapets nya böcker genomfördes även visningar och föredrag i kyrkan. Ordförande i Götene kyrkoråd Kjell Gustafsson gav en introduktion till kyrkans historia och visade för dagen återbördade klenoder som Olofs Skötkonungs mynt från 995, en signetring från medeltiden och ett diplom från franske kejsaren Napoleon III för utlåningen av kyrkans biskopsstol till en utställning i Paris.

I:e antikvarie Robin Gullbrandson berättade om tornens världsliga betydelse och genomförde tornvandringar med flera grupper under dagen. Arkeolog Anna Nyqvist Thorsson föreläste om de äldsta gravarna i Husaby och ställde frågan vad det var som gjorde att vissa i eliten valde liljestenar som gravstenar medan andra valde gavelhällar med ett helt annat formspråk. Hon konstaterade att eliten inte var homogen utan kunde indelas i två sociala grupper, där den ena utgjorde en gammal aristokrati som blickade bakåt och plockade upp ett äldre bildspråk, medan den andra gruppen blickade framåt. Det kan också förklaras med samhällsutvecklingen där kyrkan och kungamakten kopplade greppet över de gamla ätterna, som då kan ha känt ett behov av att sätta klackarna i backen och göra stora gravmonument som visade på deras betydelse.

Deltagarna fick också glädjen att upptäcka Paul Nilssons enormt stora produktion, fint presenterad genom Ingemar Magnussons föredrag och avslutande sångprogram tillsammans med organist Helena Ambertson.

Theutenberg ny hedersledamot

Sedan tidigare har Skara stiftshistoriska sällskap sex hedersledamöter som på olika sätt har fört den stiftshistoriska forskningen framåt och bidragit till sällskapets bokutgivning. På årsmötet beslutades att utse professor emeritus Bo Theutenberg till ny hedersledamot i sällskapet. Theutenberg är född i Trollhättan, svensk jurist, professor emeritus i folkrätt och tidigare diplomat. Han är också en av sällskapets mest produktiva författare. Hans intresse för genealogisk forskning har resulterat i flera volymer på sällskapets förlag.

- Bo Theutenberg är ett naturligt val då man ser på den stora mängd av böcker och artiklar som han har försett sällskapet med genom åren. Han har också varit sällskapet behjälplig med internationella kontakter exempelvis med Vatikanbiblioteket och nuntiaturer (påvliga ambassader). Sällskapet gläds över att få innesluta Bo Theutenberg bland hedersledamöterna, säger ordförande Johnny Hagberg.

Styrelsen omvaldes i sin helhet. Ett varmt tack framfördes till ordförande Johnny Hagberg för ännu ett framgångsrikt år med stor bokutgivning. Medlemsantalet i sällskapet ligger stadigt runt 1000 personer, varav 470 har löst ständigt medlemskap. Under året har sällskapet givit ut fem böcker, däribland en på engelska och en på estniska.

Stöd till Gammelsvenskby i Ukraina

Sällskapet har tidigare på olika sätt uppmärksammat svenskarna som på 1700-talet deporterades från Baltikum till Ukraina. Gammelsvenskby är beläget nordost om Cherson och befinner sig just nu inom ryskockuperat område. Sällskapet skänker 10 000,- till humanitär hjälp till byn.

På årsmötet hade deltagarna möjlighet att lämna bidrag till byggandet av De la Gardie-orgeln i Varnhem, exempelvis genom att köpa orgelpipor.

Sällskapet vill tacka medlemmar, medverkande och inte minst Husaby församling och Husaby hembygdsförening som med stor generositet och värme inbjöd sällskapet till detta årsmöte - tredje gången gillt efter pandemiåren. Dagen i Husaby tonade ut till Paul Nilssons Hymn till Västergötland, denna pampiga och vackra sång som fyller varje västgöte med glädje och tacksamhet.

Anna Nyqvist Thorsson vid stenkorshällarna vid Husaby kyrka.

Orgeldag i Varnhem 21 maj

Arbetet med en ny orgel i Varnhems klosterkyrka fortsätter. Du är varmt välkommen att höra mer om projektet, se bildhuggarna i arbete och att även få avnjuta en stunds vacker orgelmusik.

10.00 – 10.10 Samling i kyrkan
10.10 – 10.30 Välkomsthälsning med information insamlingsresultat
10.30 – 12.00 Möjlighet att gå runt i kyrkan till olika station
– Karl Nelson berättar om orgelbygget och visar prov på pipor
– DO-orgel presenteras
– Bildhuggarna berättar och visar prov på sitt arbete.
Vi får se hur en vapensköld växer fram.
12.00 – 12.15 Insamlingsruppen berättar om sitt arbete
12.15 – 12.45 Avslutande orgelmusik - orgelquiz
Kaffe, thé, dricka och lite tilltugg finns tillgängligt under dagen liksom möjlighet att inhandla vackra, dekorativa
och uppsatta pipor från den gamla orgeln under dagen.

Har Du några frågor – kontakta Johnny Hagberg 0510-48 52 15 eller Emanuel Carlsson 0511-265 51
Skara pastorat, Valle församling och Projektgruppen för ny orgel i Varnhem.

Program för utskrift

Det är utsidan som räknas

Utställning på Gamla biblioteket i Skara 2 april -14 augusti

Utställningen lyfter fram bokbandets och bok­binderiets historia med ett urval vackra och tids­typiska böcker ur Stifts- och landsbibliotekets samlingar. Olika typer av bokband från med­eltiden till det tidiga 1900-talet visas och prov på tradi­tionell bokbinderiutrustning. Utställningen är en produktion av Skara stiftshistoriska sällskap och Föreningen för Västgötalitteratur i samarbete med Skara kommun och Västergötlands museum.

Senmedeltida biskopar förde Michael till Skara

Den engelska forskaren Michael Frost har valt att fördjupa sig i senmedeltida biskopars karriärer och ämbetsutövning i den svenska kyrkoprovinsen. Hans forskning har nu fört honom till Skara.

Michael Frost utsågs förra året till Bernadottestipendiat av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Bernadotteprogrammet ger möjlighet till akademisk fördjupning på postdoktoral nivå. Stipendierna riktas till nydisputerade forskare utanför Sverige som vill tillbringa minst ett halvår vid ett svenskt lärosäte eller vetenskapligt arkiv/bibliotek. Michael disputerade i Aberdeen och har sedan haft East Sussex som bas. Nu är han verksam vid Institutionen for litteratur, idéhistoria och religionsvetenskap på Göteborgs universitet men hans forskning kommer att ta honom runt till alla stift i Sverige och Finland.

Biskopars bakgrund, liv och ämbetsutövande

Vid besöket i Skara nyligen besökte Michael Stifts- och landsbiblioteket och Västergötlands museum för att hitta fler källor till sin forskning. Hans forskningsprojekt har titeln The Backgrounds and Early Careers of Swedish Bishops in the Late Middle Ages och rör biskoparnas bakgrund och tidiga karriärer i den svenska kyrkoprovinsen under 1400-talet. Michael tittar på biskoparnas familjeförbindelser, deras utbildning i Sverige och vid utländska universitet, deras kopplingar till det kungliga hovet och till den påvliga kurian, och raden av kyrkliga ämbeten de innehade innan de uppnådde biskopsgraden.

-Jag analyserar hur deras egenskaper varierade mellan de olika stiften, hur dessa utvecklades under perioden, och hur de påverkades av de politiska kriserna som ledde till Kalmarunionens undergång, säger Michael.

Kyrklig kapprustning under senmedeltiden

Den mest intressanta upptäckt som Michael gjort hittills  är hur kopplingar till den påvliga kurian blev allt viktigare under andra hälften av 1400-talet. Visserligen hade det funnits gott om svenska biskopar med anknytning till kurian - till exempel Sigge Uddsson, biskop i Skara 1424-35 - men andelen ökar markant efter omkring 1450. Särskilt intressant är att det delvis verkar ha varit följden av Sveriges delning från Danmark-Norge efter Kristofer av Bayerns död i 1448. I den efterföljande rivaliteten mellan Christian I och hans ättlingar i Danmark-Norge, och Karl Knutsson och senare Sturarna i Sverige, sökte båda sidor få ett försprång genom att vädja om påvligt stöd.

-Resultatet blev ett slags kyrklig kapprustning för allt närmare band till kurian. Följaktligen ser vi en ökning av antalet svenska prokuratorer (representanter) och studenter i Rom. Flera av dessa män blev sedan biskopar, avslutar Michael.

Michael hoppas kunna slutföra sin forskning i sommar. Han planerar då att skriva en serie artiklar där han beskriver hur biskoparnas bakgrund varierade geografiskt och hur en typisk biskops karriärväg utvecklades kronologiskt i seklet före reformationen.

Missalethelgen 29-30 januari

Under Missalethelgen den 29–30 januari firar vi boken och det skrivna ordet – med fokus på
Skaras 1100-tal. Under två spännande heldagar bjuder vi in till kringaktiviteter med bland annat
intressanta seminarier på Västergötlands museum och guidade turer på Veterinärhistoriska museet.
I Gamla biblioteket kan man besöka Skaras nya besöksmål Bokäventyret som är en lek- och lärutställning
om bokens historia, och gå på visning i forskaravdelningen och det vackra 1800-talsbiblioteket.
Under lördagskvällen blir det konsert i Skara domkyrka där 1100-talsmusik från missalet framförs
av ensemble Ars Veritas och på söndagen kommer Skara stifts biskop Åke Bonnier leda en gudtjänst
i domkyrkan, där Sveriges äldsta bok Skaramissalet hyllas och kommer att finnas med som en viktig
symbol för bokens värde och historia.

Ladda ner programmet

Nya studier av taklag och torn i Skara stifts kyrkor

Nu kommer uppföljaren till boken ”Medeltida taklag i Skara stifts kyrkor”. Följ med på upptäcktsfärd ovan kyrkvalven!
Som en fördjupning av Skara stifts inventeringar av medeltida kyrktak och klockstaplar har ett tiotal västgötska kyrkor
undersökts under 2020–2021. Författare är Robin Gullbrandsson, Mattias Hallgren och Anton Hansson.

Arkeologen, timmermannen och dendrokronologen har med sina olika perspektiv gått samman att skärskåda de
månghundraåriga timmerkonstruktionerna. De finner många spår av hur medeltidens timmermän arbetade, vilka resurser de hade till sitt förfogande och vilka verktyg de använde. Vindar och torn speglar kyrkobyggnadernas skiftande öden, såsom brukande, förfall, ombyggnader och bränder. Konstruktionerna väcker också frågor om hur kyrkobyggarnas kunskaper och nätverk såg ut. Hur mycket är europeiskt allmängods och hur mycket är spår av äldre skandinaviska byggnadstraditioner? Det är frågor som författarna försöker besvara i denna studie. Till webbutiken

Boken om Paul Nilsson är klar

Den 28 oktober 1951 avled emeriti kyrkoherden i Sjogestad Paul Nilsson. På den stora resta gravstenen på Sjogestads
kyrkogård återfi nns en relief av Paul Nilsson med textbandet runt: Jubla Guds ära min tunga. Sällan har väl en text på en gravsten så passat in på den som vilar i graven som här.

Det är som diktare och psalmförfattare Paul Nilsson gjort sig känd. Flera av hans psalmer i psalmboken håller hög klass.
En av psalmbokens djupaste och innehållsrikaste är kanske Se vi går upp till Jerusalem i heliga fastetider … I adventstid
sjungs hans hymn Sions dotter och i vårbrytningen får vi höra körerna sjunga Västergötlands ”nationalsång” Jag hälsar
dig västgötarike …!

Arkitekten Ingemar Magnusson har skrivit den nyutkomna boken om Paul Nilsson där titeln är Guds sånglärka fakta och fria tankar kring den västgötske sångarprästen Paul Nilsson 1866-1951. Boken ger en tämligen utförlig presentation av Nilssons dikter och det är första gången som dessa presenteras på detta sätt. Till webbutiken

Boksläpp i Tådene

Lördag 25 september kl 16.00 lanserar vi boken "Secret Emblems in Western Sweden" av Simon McKeown. Boken beskriver de unika bemålade panelerna i Tådene kyrka och historien kring deras tillkomst och innehåll.

Läs mer om boken

Se författaren Simon McKeowns hälsning på Facebook

Vi är med och skapar historia

 Nu pågår en insamling för att återskapa De la Gardies barockorgel från 1600-talet. Ett unikt projekt som Skara stiftshistoriska sällskap självklart är med och stödjer. Sällskapet har beslutat skänka 50 000,- till projektet som syftar till att återskapa barockens klanger, slå ett slag för hållbart hantverk och stärka Varnhem som en plats för rika musikupplevelser för hela stiftet. Var med och skapa historia! Läs mer om projektet och hur du kan stödja insamlingen.