Skrivarkonferens inför utgivningen av Världslig makt och himmelsk manna

Den 15 februari möttes några svenska och en tysk forskare i Stockholm för att presentera sina artiklar till en kommande bok om Maria Euphrosyne och bönboken Himmelisches Manna som hon lät ge ut år 1681. Den bok som nu planeras är ett sätt att högtidlighålla fyrahundraårsminnet av denna betydelsefulla, men på många sätt bortglömda, 1600-talskvinna.

Maria Euphrosyne var av furstlig ätt och sedermera prinsessa av Sverige, då hennes bror Karl X blev kung. Men i den mån hon har omskrivits har det varit som gemål till Magnus Gabriel De la Gardie. Trots att hon stod ett trappsteg upp i rang har hon befunnit sig i sin mans skugga.

- Maria Euphrosyne är kvinnan i mitt liv. Hennes levnad är inte så utforskad och det känns fint att få samlas kring detta tema, sade projektledaren Susanne Tienken som inledning på dagen.

Den kommande boken kretsar en hel del kring Maria Euphrosynes liv och släkthistoria och skapar också sammanhang genom den tid, språkdräkt och det andliga tankegods som ligger till grund för bönbokens tillkomst. Bönboken Himmelisches Manna, som finns kvar i ett fåtal exemplar, omfattar mer än 1600 sidor på tyska. Hela boken kommer inte att tryckas upp eller återges, men ett utdrag i faksimil kommer att ingå i den nya boken som också får titeln Värdslig makt och himmelskt manna - Maria Euphrosyne von Pfalz Zweibrückens liv och verk.

-Det blir en värdefull utgivning i stiftshistoriska sällskapets skriftserie. Maria Euphrosyne levde i Västergötland under lång tid och här finns också hennes vilorum. Hennes andaktsbok är verkligen värd att uppmärksammas, säger Johnny Hagberg.

Maria Euphrosyne var av tysk härkomst både på fädernet och mödernet med en pzalzisk farfar och en pzalzisk mormor. Hon föddes på Stegeborg i Östergötland och uppfostrades vid det svenska hovet. Sin utbildning fick hon tillsammans med blivande drottning Kristina. Andreas Kappelmayr, docent i historia, berättade både om hennes uppväxt och de äktenskapsprojekt på 1640-talet som slutligen resulterade i ett äktenskapskontrakt med Kristinas gunstling Magnus Gabriel. I stället för en position utomlands värdig hennes ställning blev hon en del av det samhälle hon redan kände till. Kappelmayr lyfte i sitt föredrag särskilt fram Maria Euphrosynes gudmor som exempel på en mycket intressant och på sitt sätt märkligt modern person för sin tid, då hon var vegetarian, talade om vikten av tandvård och inte förespråkade aga. Det går också nästan att ordagrant spåra Maria Euphrosynes valspråk Gott ist mir alles till gudmoderns eget valspråk.

På konferensen presenterades också den religiösa och språkliga kontexten. Anders Jarlert, professor emeritus i kyrkohistoria, berättade om 1600-talets religiösa landskap i Sverige och spänningen mellan överdåd och förgänglighet som blev så tydlig genom adelns överdådiga livsstil och de ständiga krigen och sjukdomarna som kunde ända ett liv snabbt och obarmhärtigt. Dödsförberedelse var ett vanligt inslag i predikningar och andaktsliv.

Sverige under 1600-talet var en konglomeratstat och idag kan det vara svårt att föreställa sig att det på den tiden var 20 språk som talades i riket. Bo Andersson, professor emeritus i tyska beskrev hur man talade det språk man var bekväm med i olika sammanhang, exempelvis inom handel och politik. Det religiösa språket var dock tyska vilket också avspeglas i Maria Euphrosynes bönbok. Största delen av den andliga litteraturen nådde Sverige via tyskan. Verk som skrevs på den idag så förhärskade engelskan krävde latinsk översättning för att bli förstådda i 1600-talets Sverige.

Ett annat område som ryms i den nya boken är de gravdikter som skrevs till Maria Euphrosynes ära. Dikterna var statushöjande vid begravningen men det var inte vem som helst som fick skriva.

-Det är intressant att se kontaktnäten, vilka som skrev gravdikterna och varför, och vad det förde med sig. Det finns spår i slottsarkivet i form av kvitton på vad författarna fick i ersättning för tryckkostnader, säger Valborg Lindgärde, docent i litteraturvetenskap.

Susanne Tienken, som är docent i tyska vid Stockholms universitet, avslutade dagen med att berätta om Maria Euphrosyne som sörjande mor och furstinna. Hon presenterade också en analys av innehållet i Himmelisches Manna i jämförelse med en föregångare i fickformat från 1677, Gott ist mir alles.

Boken beräknas utkomma på Skara stiftshistoriska sällskaps förlag under september 2024. I boken ingår också nytryck av artiklar av Ingrid Rosell och Stina Hansson samt en artikel av lektorn i musikvetenskap Maria Schildt rörande psalmer och dess musik. Efterordet skrivs av biskop Åke Bonnier.

Den 14 februari 2025 är det 400 år sedan Maria Euphrosyne föddes.

Forskarna Andreas Kappelmayr, Susanne Tienken, Valborg Lindgärde och Anders Jarlert i samspråk med Johnny Hagberg

S:ta Brigida av Kildare – 1500 år!


Husabyjubileum igen - och kanske fest! Lite överraskande står det nu klart för oss att det irländska helgonet S:ta Brigida, vars namn är knutet till en av de båda källorna i Husaby, avled år 523. Hennes festdag är den 1 februari. Det är alltså 1500 år i år!

I Götene pastorat firas dagen med fackeltåg till Sankta Brigidas källa i Husaby och föredrag av Lars-Göran Lönnermark, biskop emeritus.

Program 1 februari
18:00 Samling vid Husaby kyrka för vandring i fackeltåg till Sankta Brigidas källa. Lotta Unger m.fl delar några tankar om källan och dess betydelse. Husaby /Ledsjö kyrkokör medverkar.
18:45 Mingel och fika i Husabygården.
19:15 Föredrag om Sankta Brigida av Lars-Göran Lönnermark, biskop emeritus. Husaby/Ledsjö kyrkokör medverkar.

Ladda ner programmet

Läs Lars-Görans Lönnermarks artikel i medlemsblad nr 4 3023 (sid 10)

Änglar har kommit till Varnhems kyrka

Fredagen före första advent överlämnade bildhuggaren Olivier Lando Trottein, Gullspång, två hornblåsande änglar som framöver skall pryda den planerade nya orgeln i Varnhems klosterkyrka. De skall båda stå på huvudverkets yttre piptorn och hålla i var sin vapensköld. De kommer att stå på ömse sidor om den harpospelande kung David som tidigare i år också är levererad till kyrkan. Den vänstra ängeln kommer att hålla Magnus Gabriel De la Gardies vapensköld och den högra makan Maria Euphrosynes med det Pfalz-Zweibrückska vapnet.

Konstverken mottogs i kyrkan av projektledare Johnny Hagberg och antikvarie Robin Gullbrandsson.

Originalen snidades 1673 av De la Gardies hovbildhuggare på Läckö, Georg Baselaque. Vad som fanns kvar av dessa gick förlorade vid branden på orgelläktaren på 1960-talet. Utifrån historiska fotografier så har bildhuggaren Olivier Lando Trottein skapat sina egna tolkningar av dessa båda barockskulpturer.

Innan de båda änglarna och kung David får sin slutliga plats på orgeln kommer de också att målas och förgyllas.

Två träänglar och två personer i en kyrka.

Medlemsblad 2023:3

Framsida medlemsblad

Skara Stiftshistoriska sällskap Årg. 31

Årsmöte i Od

Trettiotvå medlemmar mötte upp till årsmöte i Od den 27 maj med försommarfika, miniföredrag och besök på Crea Diem Bokcafé. Det blev en solig dag som kom att koncentreras kring bygdens store son Andreas Olavi Rhyzelius.

Årsmötet inleddes med diktläsning och pianospel av Åke Larsson och följdes av en andakt ledd av Lena Maria Olsson Floberg och orgelmusik med Karin Nelson. Årsmötesförhandlingarna bjöd på små förändringar från föregående år. Styrelsen kvarstår i sin helhet med Johnny Hagberg som ordförande. Lars Berg har avsagt sig omval som revisor och ersätts med Mats Edström. Kassaförvaltare, övriga revisorer, ersättare och valberedning omvaldes av årsmötet.

Sällskapet tackade genom Lena Maria Floberg ordförande Johnny Hagberg med blomsterbukett för det hängivna arbetet under året som gått.

I verksamhetsberättelsen kunde vi utläsa att sällskapet givit ut fyra medlemsblad och fyra böcker under föregående år, och fler projekt pågår. Styrelsen vill uttrycka sällskapets djupa tacksamhet för alla välvilliga ekonomiska bidrag som möjliggör verksamheten. Styrelsen vill också tacka författare och forskare för fruktbara samarbeten, samt inte minst rikta ett särskilt tack till Skara stift, Missalestiftelsen och Föreningen för Västgötalitteratur. Dessa samarbeten har resulterat i flera intressanta och värdefulla projekt.

Efter årsmötesförhandlingarna inbjöds till försommarfika med en välsmakande kaka och ostsmörgåsar toppade med violer. Efter kaffe och trevliga samtal kring borden gavs en stund att utforska Crea Diems bokcafé med bokbutik.

Föredragen kretsade kring Andreas Rhyzelius (1677-1761) liv och verk, alltifrån uppväxten i Od till tiden som biskop i Linköpings stift. Vi fick lyssna till ett kåseri om Rhyzelius i unga år, därefter en redogörelse för Rhyzelius intellektuella intressen och bokutgivning, som avhandlade så vitt skilda ämnen som åskedunder, borgar, medeltida kloster och slutligen en biskopskrönika. I denna krönika kan man bland annat läsa om den tjuvaktiga biskop Rudolphus av Skara som på 1300-talet skickade över föremål av silver och guld från Skara domkyrka till släkten i Tyskland, inget vackert eftermäle precis. Föredragen avslutades med en berättelse ur Rhyzelius egna självbiografiska anteckningar, en dagbok om anmärkningsvärda händelser i hans liv. Till dessa händelser hör en anteckning från 1760 då Rhyzelius vid 83 års ålder visiterade 17 pastorat och invigde två nya kyrkor. Vi tackar Gerd Ljungkvist Persson, Johnny Hagberg och den för dagen inlånade föredragshållaren från Linköpings stiftshistoriska sällskap, Carl-Johan Ivarsson, för att ni delade med er av er kunskap.

Efter årsmötets slut kunde den som ville stanna kvar på visning av kyrkans historia och spännande inventarier, däribland en ornerad medeltida dopfunt, en medeltida Maria-skulptur i trä och de porträtt som Rhyzelius bidragit med. Vi vill rikta ett särskilt tack till Gerd Ljungkvist Persson för alla hennes förberedelser inför årsmötet och för det sätt hon sedan tog emot oss och gjorde dagen i Od till en fin upplevelse.

Förra året Husaby, detta år Od, frågan är var vi har nästa årsmöte? Skara stift är stort och det finns mycket att upptäcka och samlas kring. Kom gärna med idéer. Väl mött 2024!

Vårutflykt till det vackra Od 27 maj

Årsmöte, försommarfika, miniföredrag och besök på Crea Diem Bokcafé

Program
13.00 Andakt och årsmötesförhandlingar i Ods medeltida kyrka. Verksamhetsberättelse
14.00 ca Försommarfika (vid Bokcaféet, utomhus vid god väderlek eller i Hörsalen invid)
15.00-16.30 Miniföredrag, i Ods medeltida kyrka (inkl. paus och visning av kyrkan)

Miniföredrag
1600- & 1700-talet – en omvälvande tid. En av tidens
färgstarka personligheter var biskopen Andreas Rhyzelius från Od.

Anmälan till årsmöte och fi ka till: Johnny Hagberg telefon 0510-48 52 15 (helst före 22 maj).
Crea Diem Bokcafé har öppet kl. 11 - 17. Bokcafé med smårätter, bokbutik. Se mer info på creadiem.se. (Önskar du måltid före årsmötet – vänligen kontakta gärna med förbeställning; telefon 0705-78 56 34, eller via e-post.
Hitta rätt: Crea Diem Bokcafé – kyrkbyn Od, creadiem.se vid väg 182 – mellan Timmele och Annelund.

Orgeldag i Varnhem 13 maj

Samling i kyrkan 10.00 – avslutning ca 13.00

Arbetet med en ny orgel i Varnhems klosterkyrka fortsätter. Du är varmt välkommen att höra mer om projektet denna dag.

Bildhuggarna berättar och visar prov på sitt arbete. Vi ska kunna få se de färdiga ritningarna av orgeln samt exempel på bildhuggeri som till exempel Kung David spelande på sin harpa. Detta är orgelns största enskilda ornament där David mäter 155 cm. Likaså kommer greveparets vapensköldar att visas upp.
Även besökare får prova på bildhuggeri.

Insamlingsgruppen berättar om sitt arbete och vi får lyssna på vacker orgelmusik m.m.
Kaffe, te, dricka och lite tilltugg finns tillgängligt under dagen liksom möjlighet att inhandla vackra, dekorativa och uppsatta pipor från den gamla orgeln.

Program för utskrift

1 miljon hittills från Grevillis fond till De la Gardie-orgeln

Styrelsen för Grevillis fond i Mariestad beslutade på sitt senaste möte att tilldela orgelbygget i Varnhem 250 000 kr. Sammanlagt har nu fonden lämnat bidrag om 1 miljon kronor till den planerade De la Gardie-orgeln.

Många intressanta gravar i Varnhems klosterkyrka

Erling Öhrnell signerar sin bok

Vid ett boksläpp i Varnhems klosterkyrka den 19 mars introducerade Erling Öhrnell sin bok Gravar i Varnhems klosterkyrka och visade exempel på gravtyper i kyrkan.

I sin inledning till boken beskriver Erling hur man i klosterkyrkan "…vandrar längs spåren av 500 års gravkultur – från tidig medeltid, fram till och med slutet av 1700-talet. I alla tider och kulturer har människan begravt sina anhöriga och kära, och det finns den forskning som menar, att begravning av de döda är en del i att vara människa, oavsett kultur, samhälle och religion." Boken är tänkt som en enkel guide till klosterkyrkans gravar, men är också något att bära med sig, då den innehåller nycklar till att förstå gravhällar generellt. I boken förklaras bland annat varför vissa gravar är trapetsformade medan andra är rektangulära och hur texter kan vara placerade på hällarna.

-Jag har mött många besökare i kyrkan som ställer frågor om gravar, så det finns ett behov av en bok av det här slaget, säger Erling.

Under boksläppet i Varnhems klosterkyrka visade Erling Sveriges äldsta daterade grav. Det är Björn Naef Färlas grav, som är belägen precis intill koret. Björn var samtida med Birger jarl och Magnus Ladulås och hann med att vara såväl rådsherre till Birger jarl som lärare till Magnus, samt riksråd.

Erling talade också om det De la Gardieska gravkoret och det arbete Magnus Gabriel De la Gardie lade ner på att låta färdigställa minnesrummen över tidigmedeltida kungar. I varje rum i koromgången finns kalkstenshällar med bildhällar. Sidostyckena uppfördes redan på Johan III:s tid men lockhällarna tillkom alltså på 1600-talet. Bilderna innehåller många detaljer.

-Det rör sig om ett fantastiskt hantverk, inte minst för att kalksten är så svårt att hugga i och de här lockhällarna är uthuggna i fina linjer, säger Erling.

Erling Öhrnell har en bakgrund som konstnär och pedagog. Under senare år har han jobbat med förlag i Göteborg med illustrationer och bokomslag till skönlitteratur. Erling har lång erfarenhet av att guida i Varnhems klosterkyrka. I sommar kommer han också att debutera som guide i Skara domkyrka. Det kulturhistoriska intresset för gravar bär han med sig även i fortsättningen.

-Detta med gravars utformning har väckt ett intresse hos mig. Jag vill utveckla det framöver genom att arbeta specifikt med gravkor och jag söker just nu pengar till ett forskningsinriktat projekt om gravkor, avslutar Erling.

Till webbutiken

Ny bok om gravarna  i Varnhems klosterkyrka presenteras vid boksläpp den 19 mars

Varnhems klosterkyrka den 19 mars

Boksläppet sker efter högmässan som börjar kl 11.00

I klosterkyrkan vandrar besökaren längs spåren av 500 års gravkultur – från tidig medeltid, fram till och med slutet av 1700-talet. I alla tider och kulturer har människan begravt sina anhöriga och kära, och det finns den forskning som menar, att begravning av de döda är en del i att vara människa, oavsett kultur, samhälle och religion.

Nu släpps en ny bok som riktar sig till besökarna i Varnhems klosterkyrka och till andra som är intresserade av konst- och kulturhistoria. Boken som har titeln Gravar i Varnhems klosterkyrka är framtagen och formgiven av Erling Öhrnell.
-Den är tänkt som en enkel guide till klosterkyrkans gravar, men också något att bära med sig, då den innehåller några nycklar till gravhällarnas värld, säger Erling Öhrnell i sitt förord till boken.

Erling Öhrnell är konstnär, konstvetare och pedagog. Han har god kännedom om Varnhems klosterkyrka och kan konsten att presentera fakta på ett lättillgängligt sätt efter sin mångåriga tjänstgöring som guide. I samband med boksläppet i Varnhems klosterkyrka kommer han att presentera boken och visa några exempel på olika typer av gravar som finns i kyrkan. Det finns också möjlighet att få ett signerat exemplar vid köp av boken.

Gravar i Varnhems klosterkyrka har nr 117 i Skara stifthistoriska sällskaps skriftserie. Boken är i ett behändigt format och med hårda pärmar, 85 sidor, illustrerad med foton och illustrationer av gravhällar. Gravar i Varnhems klosterkyrka kommer att vara tillgänglig i Skara stiftshistoriskas webbutik efter boksläppet. Priset blir 100,-.

Bildtext: En av de mer bemärkta gravhällarna i Varnhems kyrka är den över Birger Jarl som är placerad i mittgången. Foto: Erling Öhrnell.

Boksläpp på Veterinärmuseet i Skara

Den blev en trevlig kväll i början av februari då vi fick uppmärksamma Roland Rahns sista verk, som handlar om forna kyrkor i Skara pastorat. Boken är rikt illustrerad och har kompletterats med vackra drönarbilder av Patrik Borgenhard, som nu fick nöjet att se sina bilder i tryck. I museets källare fick vi uppleva flera lager historia på samma gång. Den gamla veterinärskolan vilar på grunden av fransiscanerklostret S:ta Katarina. Museiintendenten Marte Rodal berättade om lämningarna efter klostret, om fynd som har gjorts och förklarade hur stort klosterområdet en gång var. En modell av klostret ger ett hum om hur det såg ut när det begav sig. Och vill du se hur det såg ut i full skala finns det ett bevarat kloster i Ystad som är uppfört efter samma principer och är väl värt att besöka, inte minst när rosorna blommar. Men ta gärna en tur till Veterinärmuseet först, det är en liten pärla med en rik historia.

Boken Forna kyrkor i Skara pastorat finns nu i vår webbshop till priset 200,-.